МЕТА, ЦІЛІ, СФЕРИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб. Предметом діяльності Фонду є діяльність, спрямована на соціально-економічний розвиток та підвищення добробуту її громадян.
Основними завданнями Фонду є:
1.розвиток регіональних програм, у тому числі освітніх, що сприяють розвитку місцевого самоврядування;
2.патріотичне виховання молоді;
3.пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;
4.надання допомоги талановитій творчій молоді;
5.сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, та іншим особам, які потребують піклування;
6.надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
7.сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі науки та освіти;
8.сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;
9.сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
10.надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
11.сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
12.сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
13.соціальна підтримка мешканців села;
14.сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми;
15. сприяння для розвитку дітей дитячих будинків та інших навчальних закладах.

Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:
1.розробляє та реалізує власні програми;
2.залучає для їх реалізації спеціалістів;
3.укладає договори;
4.утворює тимчасові творчі колективи;
5.залучає кошти організацій та приватних осіб;
6.здійснює видавничу діяльність в установленому законодавством України порядку;
7.засновує власні засоби масової інформації;
8.поширює агітаційні матеріали;
9.інформує населення, розробляє заходи з метою інформування населення щодо питань соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;
10.поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;
11.засновує власні заклади соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;
12.засновує власні стипендії, премії, нагороди Фонду для дітей, що навчаються, студентів, педагогів, викладачів, діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інше.
З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:
1.залучати добровільні внески та пожертвування  українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;
2.самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
3.укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;
4.засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;
5.надавати допомогу соціально незахищеним прошаркам населення, передусім, дітям, молоді, у т.ч. обдарованій молоді, та людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці та іншим;
6.організовувати та брати активну участь у соціальних, культурних заходах, акціях милосердя, фінансувати програми зниження безробіття
7.організовувати соціальні, культурні заходи, акції;
8.організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;
9.організовувати роботу волонтерів;
10. виробляти, видавати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фото продукцію, в тому числі сувенірну продукцію, та організовувати з цією метою студії;
11. поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію , в тому числі сувенірну продукцію, з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України;
12.надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;
13.надавати допомогу іншим організаціям, які мають в своїй діяльності таку саму мету, бути членом інших благодійних організацій;
14.обмінюватися інформацією та фахівцями з відповідними організаціями закордонних країн;
15. самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;
16. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
17.мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян;
18.популяризувати своє ім’я (назву), символіку;
19.об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
20.організовувати відпочинок і оздоровлення громадян у спеціальних установах України і за її межами;
21.мати інші права згідно із законодавством України.
При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов’язаний:
1.забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.
Форми здійснення благодійної діяльності Фонду.
Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:
1.одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
2.систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
3.фінансування конкретних цільових програм;
4.допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
5.дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;
6.дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
7.надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;
8.прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
9.інших заходів, не заборонених законодавством України.
Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.